Luật doanh nghiệp

Tư vấn thành lập doanh nghiệp, chọn loại hình doanh nghiệp, thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện
Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh hay chuyển đổi doanh nghiệp
Tư vấn các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động doanh nghiệp
Tư vấn tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp và các tranh chấp nội bộ trong doanh nghiệp
Tư vấn pháp luật kế toán, thuế, hợp đồng và quyền sở hữu trí tuệ
Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp (số cổ đông, số thành viên, vốn góp, chuyển nhượng vốn/cổ phần, v.v) và xây dựng quy chế, nội quy doanh nghiệp

Để liên hệ với luật sư, bạn có thể gửi câu hỏi cho các luật sư Getwin Law Firm để được trợ giúp trực tiếp ngay lập tức.

Sau khi có sự phản hồi của luật sư, bạn có thể hỏi luật sư về các vấn đề sau để đảm bảo tìm được luật sư phù hợp nhất:

  • Luật sư đã có kinh nghiệm với những vụ việc tương tự chưa?
  • Luật sư tính phí như thế nào?
  • Ai sẽ trực tiếp quản lí vụ việc của tôi?
  • Luật sư sẽ xử lí vụ việc của tôi như thế nào?